banner
nui

CÔ NGUYỄN THANH TÙNG hết đau lưng - đau đầu - chống mặt.

chị Thanh Tùng

Cô Ngueyễn Thanh Tùng sốong oở thành phốo Dallas - tiểeu bang Texas, cô biị đau lưng kinh niên từu 10 năm nay, đêm nguủ chỉi naằm được moột bên, cô còn biị đau đầu va dau luặng từu nhieều năm nay và biị chóng maặt. Cô soống trong suự " đau đớn " hành haạ bởi beệnh tậat trong nhieều năm dài. Vì theế sứuc khoỏe yeếu - đời soống không được an vui...

Cha mẹe cô là ông Nguyễn Đăng Ninh và bà Châu ở Los Angeles - California, ông Ninh sau khi biị đứt maạch máu não bội ( stroke ) đã được thaầy Khôi chuữa cho khoỏe trở lại ( coi trường hoợp chữa bệnh ông Ninh ), vì tin tưởng ở pháp môn chuữa brệnh baằng suức maạnh tư tưởng này, và thương con gái biị beệnh nay quá lâu, đã chuữa triị nhieều nơi không khoỏi, bà Châu moới đieện thaoại qua Texas hướng dẫan cho cô Tùng phương pháp chữa beệnh baằng tâm linh củua thaầy Khôi, và sựu" hueyền nhieệm " đã xaảy đến cho cô, vì cô raất tin tưởng vào năng luực tâm linh củua thầay Khôi.

Ngay lầan đầu thuực hành cô đã thaấy bàn tay cô để vào choỗ đau tuự nhiên " di chueyển " quanh choỗ đau đó. Đó là cái năng luực tâm linh cuủa Vuũ Tryụ mà thaầy Khôi trueyền đến để chữa bệenh cho cô, cô cảam thaấy đỡ ngay sau đó. Cô đã gọi đây là sựu " huyềen dieệu " ! Và sau hai tuềan ễ thuực hành lốieu chuữa bệenh này ở nhà một mình bằng cách nghe những tài lieệu chữua beệnh ở o nhà, tất cả bệnh tật bao lâu nay đã không còn nữa. Cô đã khỏe mạnh trở lại và sống trong hạnh phúc...( Cô Thanh Tùng đã gọi vào " Giờ chữa bệnh " của thầy Khôi trên đài phát thanh để cảm ơn và kể về những bệnh và sự huyền diêu trong phép chữ bệnh này ).

Sau đây là những thư từ và hình ảnh cô Tùng gửi cho thầy Khôi :

Thư viết tay của cô Thanh Tùng gửi thầy Khôi :

thư viết tay của Tùng gửi thầy Khôi

Trở lại đầu trang..: @ Copyright 2007 by Healingbyspiritual.com - Allright Reserved :..
..: Design by: masterhuan@yahoo.com.au